Dines Hjersing Rostrup
1773 - 1834
Sognepræst i Ulsted 1801-1834
forældre:
Niels Thygesen Lund Rostrup
og Magdalene Margrethe Hjersing

Hedevig Margrethe Møller
1779-1867
forældre:
Peder Møller og
Birgitte Marie Mehldahl

Der var 14 børn i hjemmet, de samledes så vidt muligt i Ulsted i julen. Om de enkelte børn kan nævnes:
Peder Rostrup, postmester i Varde
Lene Rostrup gift med Peder Willemoes' onkel, der var fængselsinspektør på Nicobarrene. Mens han var bortrejst slog hun en revolte blandt fangerne ned.
Ulrik Rostrup blev apoteker i New Orleans
Birgitte Marie Rostrup

Pastor Dines Hjersing Rostrup havde før sin ansættelse været kappelan hos sin fader, han var som denne meget afholdt, adskillige sognebørn opkaldte deres børn efter ham. Efter udskiftningen dltog han i øvrigt i de mange ejendomshandler. Således ejede han i nogle år gården Krabbesbro også Bilidtgården, som han udstykkede og solgte. I 1822 nedbrød han den gamle præstegård og opførte den præstegård, som i 1901 blev fotograferet af "tante Doris".

Hedevig Margrethe Møller, født i Kastbjerg sogn, som datter af forpagter på Trudsholm Peder Møller. Trudsholm ejedes da (i 1779) af Hedvig Margrethe von Raben gift med major baron Erik Rosenkranz Holck til Holckenhavn.

Præstegården i Ulsted 1901

foto taget af "tante Doris" 1901